:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
طبيعت هنري خانه، افسانه يا ضرورت؟

خانه سازي در همه جا به دو صورت انفرادي (خصوصي) يا انبوه (دولتي يا شركتي) صورت مي گيرد. مسكن يك مشكل سياسي است و براي حل آن، برنامه ريزان معمولا به بررسي آماري روي مي آورند. خانواده ها لايه بندي مي شوند و نتيجتا يك خانه طراحي مي شود و به تعداد خواسته شده و مورد نياز تكرار مي شود! اين راه حل موجود براي اسكان همزمان و كوتاه مدت مردم نيازمند است... و البته نتايج فاجعه بار آن بر كسي پوشيده نيست. در اينجا اكثريتي محكوم به نارضايتي خواهند بود! در شكل خانه سازي شخصي و خصوصي وضعيت بهتر نيست. خانه ها متاثر از استنباط غلط از ارزش هاي اقتصادي (زياد شدن روزبه روز اجاره ها و قيمت هاي نامعقول آنها دليل سودجويي هاي عده زيادي از صاحبان مسكن است . علاوه بر اين، ساختن خانه و واگذاري آن به منظور كسب درآمد و گرفتن اجاره، سبب پايين آمدن كيفيت ساخت خانه ها و به اصطلاح پديده بساز و بفروشي خواهد شد) از يك سو و دستخوش شرايط ناپايدار و سردرگمي و افراط و تفريط از سوي ديگر هستند كه اين دومي وجه اول را دربرمي گيرد. بعضي ها فكر مي كنند صرفه جويي- از نوع افراطي آن - يك فضيلت است. البته بايد گفت اگر امكانات محدود باشد
مي توان ضرورت يك طرح صرفه جويانه را پذيرفت، اما نبايد اين نكته را هم از نظر دور داشت كه بسياري از بناهاي در خور تحسين از روي قصد با ولخرجي ساخته شده اند. بنابراين در مفهومي دقيق تر بايد بدانيم كه از ويژگي هاي انساني كار معمار اين است كه بتواند در محدوده امكانات موجود به والاترين ارزش كيفي دست پيدا كند و در نظر داشتن موضوع هزينه، يكي از مهارت هاي كاري معماري است. صرفه جويي به معني سر هم بندي كردن نيست، بلكه چنين برداشت هاي غلطي از مفهوم صرفه جويي، موجب نتايج به ظاهر ارزان، اما در واقع بدترين و بي صرفه ترين راه حل ها است.
در هر صورت در تمامي موارد با چشم پوشي از تماميت و جامعيت خانه، طبيعت هنري آن از دست مي رود و مردم همانند خانه هايشان ناتوان و تصوراتشان نابود مي شود و در نهايت لذت خانه سازي وزندگي در خانه اي مناسب از دست خواهد رفت.
امروز مسئله خانه، اقتصاد و برنامه ريزي نيست. فراموش نكنيم كه رسالت اصلي معماري برنامه ريزي نيست، بلكه مهمتر از همه، همراهي با شرايط و واقعيت بخشي و كالبدي كردن آن است. منظور از همراهي، تابعيت محض و صرفا تحت تاثير واقع شدن نيست، بلكه معماري همواره سعي در بهره گيري از شرايط به نفع كيفيت سكونت داشته است. شرايط جديد حاضر هر چند مورد توجه قرار گرفته و بالاجبار خود را تحميل كرده، با اين وجود به نفع سكونت امروز بكار گرفته نشده است.
در مقوله مسكن، نيازهاي انسان تنها جنبه كاركردي ندارد، بلكه درگير كاربرد ويژگي هاي اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي نيز خواهد بود و اين چيزي بيش از توليد كالاهاي مصرفي است. تصميم گيري ها و گزينش ها، اميال دروني ما را نمايان مي سازند و ويژگي هاي هر ساختمان را رقم مي زنند. نبايد از نظر دور داشت كه ساختمان سازي تلاشي آفريننده و نيازمند نوآوري فكري است، اما بيش از اينكه بينديشيم كه كدام مسائل را حل خواهيم كرد، بايد اين را مد نظر داشته باشيم كه چگونه مسئله را حل خواهيم كرد و اين اهميت بيشتري دارد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری