:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
تجلي روح مطلق بر پايه انديشه مجرد

نگاهی به تمثيل گون بودن تفكر ايرانی و قابلیت تبلور آن در یک معماری متعالی

Bahram Hooshyar Yousefi بهرام هوشیار یوسفیبه اعتقاد هوسرل، انگیزش و فهم معانی در یك جریان تاریخی است كه مطرح می‌شود؛ در اصل هوسرل با دیدگاهی منتقدانه نسبت به مكاتب كه بر اصالت طبیعت، یا روانشناسی و تاریخ و عقلانیت صرف استوار است، جستجوگر جنبه های معنابخش برای آگاهیست. معنا بخشی ارادی در مباحث پدیدار شناسانه در جستجوی معنای ماهوی از طریق شعور است و البته آنچه هوسرل بر آن تاكید دارد آگاهی بلاواسطه، اشراق و شهود است.
دنیای مشتركات ذهنی بر پایه براداشت های ذهنی مشابه در انسانها شاید عامل اساسی باشد در برقراری امكان زندگی در كنار هم؛ تا زمانی كه كه ما دركی مشترك (یا تقریبا مشترك) از مفهومی واحد نداشته باشیم این همزیستی نوعا غیر ممكن می‌نماید.
مفاهیم در تعامل خود با ادراكات، در فضایی سمبولیك جای می‌گیرند و ایده‌ها در این فضا امكان انتقال عینیت ماهیت خود را می‌یابند؛ تقلیل‌گرایی یا ریداكشنیسم، درصدد است به طریق اولی با معنا بخشی ارادی بر پایه ریشه پایدار ماهوی در اذهان، راه به دركی مستقیم ببرد.
در ادبیات ایران آنچه به فنون بلاغت و صنایع ادبی تعبیر می‌شود و به عنوان سخن آرایی و نادره گویی و نغز گفتاری تعریف می‌شود، بحثی عمیق است كه اگر مطمع نظر معماری پژوهان در ترجمان آن به زبان معماری قرار گیرد، مقوله‌ای نو را بنیان می‌نهد كه در نوع خود بی نظیر و یا كم نظیر است.
براستی تمثیل گون بودن تفكر ایرانی در معنای خاص و اصولا تفكر بشری در معنای عام و بهره گیری از آن به عنوان مدیوم انتقال مفاهیم در هنر _در اینجا معماری_ خود راه را برای مردم‌واری (و نه عوام زدگی) در هنر می‌گشاید.
کنکاش در فضای مصنوع و منسوب داشتن آن به فیزیك انسانی، با در نظرگیری حسیات و ادراكات انسانی، به اعتبار نتیجه، می‌تواند تعبیراتی نو در مفاهیم فضا را به همراه داشته‌باشد؛ هر چند در معماری این امر برای عده‌ای مشكلاتی دردناك را به همراه خواهد داشت! جستجوی روح فضا، در معنایی مدون و قابل انتقال و نه به صورتی شاعرانه و انتزاعی، آنگونه كه تا بحال به بشریت تحمیل شده، خود مبحثی شگرف و راهگشا است....
در اینجا این سوال مطرح می‌شود، فضا براستی چیست؟ آیا مفهومی مجرد است یا تبلوری معین که در چالشی مشترك با ما قرار دارد، یا اینکه صرفا مولودی است زاده شده ازملاحظات اجتماعی و تاریخی در راستایی معین از احساسات، ادركات و برخورد بهره‌گیرانه ما در ارتباط متقابل و تعامل همجوار ما با اشیای پیرامون تحت لوای پیش‌فرض‌هایی مبتنی بر باور های دیر آشنای فرهنگی...؟!

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری