:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي

الهام امينياز انقلاب صنعتي به اين سو، پويش شهرنشيني سمت و سوي معيني داشته است. امروز وجه غالب زندگي جمعيت جهان، زندگي در شهرهاست. توسعه روزافزون جامعه شهري، متاثر از رشد بي رويه جمعيت و مهاجرت، منجر به گسترش سريع، كنترل نشده و بي برنامه شهرها شده است. بر اثر توسعه مداوم اما پراكنده و بي سازمان شهرها، الگوي سازمان فضايي شهرها دگرگون شده است. به دنبال اين دگرگوني، بنيادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز متحول و متنوع شده است. بدون شك اقدامات شهرسازانه موثر و كارا مي تواند در جلوگيري از افزايش نابساماني ها در شهر، ايجاد ساختاري واحد و يكپارچه در كليت شهر و هدايت رشد آينده شهر موثر واقع شود.
در ميان كاربران علوم، امروز شهرسازان، تصميم گيرندگان و مديران شهر جهت تنظيم و تهيه برنامه ها و طرح هايي به منظور مستمر ساختن شهرها به عنوان محيطي مطمئن و جذاب براي زندگي ساكنان، از متقاضيان پروپاقرص اطلاعاتند. شهرسازي و تصميم گيري نه تنها در مراحل اوليه، بلكه حتي در مرحله اجراي برنامه ها، پيگيري و ارزيابي فعاليت هاي عمراني بشدت محتاج اطلاعات بهنگام است. در واقع در مراحل اوليه فرآيند شهرسازي، يعني در زماني كه تهيه برنامه و طرح به عنوان اصل و هدف مطرح است، مقوله برنامه ريزي با مقوله سازماندهي اطلاعات مترادف است، به ترتيبي كه فرآيند مذكور بدون مديريت اطلاعات امكانپذير نيست.
بنابراين هر چه آمار و اطلاعات، دقيق، كامل، سريع و در حداقل زمان ممكن در دسترس شهرساز و متوليان امور شهري قرار گيرد، قطعا برنامه اي منسجم و خوب عايد خواهد شد. كمبود آمار و اطلاعات، عدم انطباق بازده هاي زماني توليد آمار با نيازها، ارائه آمار مختلف و موازي توسط سازمان هاي مختلف، پايين بودن سرعت انتشار آمار، فقدان نظام آماري غير دولتي، مشكل ذخيره سازي اطلاعات پر حجم و پردازش اطلاعات گرافيكي و … از جمله مشكلات شهرسازان و محققان مرتبط با اين رشته بوده است.
اين در حالي ست كه استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، يكپارچه كردن اطلاعات تهيه شده به وسيله افراد مختلف به منظور اهداف متفاوت را از نظر فني امكان پذير مي سازد. همچنين فرصت هاي بي سابقه اي را براي شهرسازان فراهم مي سازد تا اطلاعات خودشان را از طرق تقريبا نامحدودي سازماندهي كنند. اين امر راه هاي جديد تحليل اطلاعات فضايي اكتشافي را كه قبلا امكانپذير نبود، تسهيل مي كند و نيز يكپارچه سازي اطلاعات جمع آوري شده به وسيله رسانه هاي مختلف را عملي مي سازد. در مورد مسائل شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي مي تواند در زمينه نظارت بر رشد و تحولات محيط شهري، شناسايي روند و جهات رشد، امكان سنجي و مسيريابي شبكه هاي حمل و نقل، مكان يابي كاربري هاي مختلف شهري، طراحي منطقه بندي و تهيه طرح هاي جامع، تفصيلي و سيال كاركرد خوبي را ارائه دهد.
بدين ترتيب، نقش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و تامين نيازهاي اطلاعاتي (تخصيص بهينه منابع، بهره برداري گسترده از داده ها، يافتن نقاط بحراني و مسئله دار، افزايش سرعت و دسترسي به حجم بالاي اطلاعات، شناسايي تحولات زماني، تنوع خروجي ها، مدل سازي و …) مي تواند درخور توجه باشد. بديهي ست هرچه گزارش هاي مطالعاتي و راهبردي، سياستگذاري، اطلاعاتي و طرح هاي تحت بررسي و اجرايي محكم تر ارائه شود، زيربناي تصميم گيري، قوي تر و با ثبات تر خواهد بود.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری